Tong Crane Ship

Tong Crane Ship

Tried doing something with tongs....